洞仙歌

作者:

洞仙歌原文及朗读

花中尤物,欲赋无佳句。
深染燕脂浅含露。
被春寒无赖,不放全开,才半吐,翻与留连妙处。
人间称绝色,倾国倾城,试问太真似花否。
最娉婷,偏艳冶,百媚千娇,谁道许,须要能歌解舞。
算费尽、春工到开时,甚却付、连宵等闲风雨。

洞仙歌拼音版

huā zhōng yóu wù, yù fù wú jiā jù
shēn rǎn yàn zhī qiǎn hán lù
bèi chūn hán wú lài, bù fàng quán kāi, cái bàn tǔ, fān yǔ liú lián miào chù
rén jiān chēng jué sè, qīng guó qīng chéng, shì wèn tài zhēn sì huā fǒu
zuì pīng tíng, piān yàn yě, bǎi mèi qiān jiāo, shuí dào xǔ, xū yào néng gē jiě wǔ
suàn fèi jǐn chūn gōng dào kāi shí, shén què fù lián xiāo děng xián fēng yǔ

青龙桥诗词网