菩萨蛮

作者:

菩萨蛮原文及朗读

壶边击断歌无节。
山川一带伤情切。
依旧石头城。
夕阳天外明。
行人谁是侣。
遗唱今何许。
对酒转愁多。
愁多奈酒何。

菩萨蛮拼音版

hú biān jī duàn gē wú jié
shān chuān yí dài shāng qíng qiē
yī jiù shí tou chéng
xī yáng tiān wài míng
xíng rén shuí shì lǚ
yí chàng jīn hé xǔ
duì jiǔ zhuǎn chóu duō
chóu duō nài jiǔ hé

青龙桥诗词网