江神子・江城子

作者:赵长卿

江神子・江城子原文及朗读

小溪清浅照孤芳。
蕊珠娘。
暗传香。
春染粉容,清丽傅宫妆。
金缕翠蝉曾记得,花密密、过雕墙。
而今冷落水云乡。
念平康。
转情伤。

江神子・江城子拼音版

xiǎo xī qīng qiǎn zhào gū fāng
ruǐ zhū niáng
àn chuán xiāng
chūn rǎn fěn róng, qīng lì fù gōng zhuāng
jīn lǚ cuì chán céng jì de, huā mì mì guò diāo qiáng
ér jīn lěng luò shuǐ yún xiāng
niàn píng kāng
zhuǎn qíng shāng

青龙桥诗词网