满江红

作者:卢炳

满江红原文及朗读

媚景良时,无非是、三春富贵。
花共柳、着工夫染,嫩红轻翠。
日丽风和熏协气。
莺吟燕舞皆欢意。
况生辰、恰恰值清明,笙歌沸。
分天派,真龙裔。
到月殿,攀仙桂。
看眉间黄色,诏书将至。
莫向蓝田分佐理。
便趋紫禁参朝对。
问玉皇、仙籍注长生,三千岁。

满江红拼音版

mèi jǐng liáng shí, wú fēi shì sān chūn fù guì
huā gòng liǔ zhe gōng fū rǎn, nèn hóng qīng cuì
rì lì fēng hé xūn xié qì
yīng yín yàn wǔ jiē huān yì
kuàng shēng chén qià qià zhí qīng míng, shēng gē fèi
fēn tiān pài, zhēn lóng yì
dào yuè diàn, pān xiān guì
kàn méi jiān huáng sè, zhào shū jiāng zhì
mò xiàng lán tián fēn zuǒ lǐ
biàn qū zǐ jìn cān cháo duì
wèn yù huáng xiān jí zhù cháng shēng, sān qiān suì

青龙桥诗词网