感皇恩

作者:汪莘

感皇恩原文及朗读

年少好寻芳,早春时节。
飞去飞来似蝴蝶。
如今老大,懒趁五陵豪侠。
梦中时听得,秦箫咽。
割断人间,柳枝桃叶。
海上书来恨离别。
旧游还在,空锁烟霞万叠。
举杯相忆处,青天月。

感皇恩拼音版

nián shào hǎo xún fāng, zǎo chūn shí jié
fēi qù fēi lái shì hú dié
rú jīn lǎo dà, lǎn chèn wǔ líng háo xiá
mèng zhōng shí tīng dé, qín xiāo yàn
gē duàn rén jiān, liǔ zhī táo yè
hǎi shàng shū lái hèn lí bié
jiù yóu hái zài, kōng suǒ yān xiá wàn dié
jǔ bēi xiāng yì chù, qīng tiān yuè

青龙桥诗词网