卖花声

作者:张舜民

卖花声原文及朗读

楼上久踟躇。
地远身孤。
拟将憔悴吊三闾。
自是长安日下影,流落江湖。
烂醉且消除。
不醉何如。
又看暝色满平芜。
试问寒沙新到雁,应有来书。

卖花声拼音版

lóu shàng jiǔ chí chú
dì yuǎn shēn gū
nǐ jiāng qiáo cuì diào sān lǘ
zì shì cháng ān rì xià yǐng, liú luò jiāng hú
làn zuì qiě xiāo chú
bù zuì hé rú
yòu kàn míng sè mǎn píng wú
shì wèn hán shā xīn dào yàn, yīng yǒu lái shū

青龙桥诗词网