汉宫春

作者:洪咨夔

汉宫春原文及朗读

南极仙翁,占太微元盖,洞府为家。
身骑若木倒景,手弄青霞。
芙蓉飞旆,映一川、新绿平沙。
好与问,东风结子,几回开遍桃花。
况是初元玉历,更循环数起,希有年华。
长把清明夜气,养就丹砂。

汉宫春拼音版

nán jí xiān wēng, zhàn tài wēi yuán gài, dòng fǔ wèi jiā
shēn qí ruò mù dào jǐng, shǒu nòng qīng xiá
fú róng fēi pèi, yìng yī chuān xīn lǜ píng shā
hǎo yǔ wèn, dōng fēng jié zǐ, jǐ huí kāi biàn táo huā
kuàng shì chū yuán yù lì, gèng xún huán shù qǐ, xī yǒu nián huá
zhǎng bǎ qīng míng yè qì, yǎng jiù dān shā

青龙桥诗词网