贺新郎

作者:刘克庄

贺新郎原文及朗读

浅把宫黄约。
细端相、普陀烟里,金身珠络。
萼绿华轻罗袜小,飞下祥云仙鹤。
朵朵赛、蜂腰纤弱。
已被色香撩病思,尽鹅儿、酒美无多酌。
看不足,怕残却。
人间难得伤春药。
更枝头、流莺呼起,少年狂作。
留取姚家花相伴,羞与万红同落。
未肯让、蜡梅先着。
乐府今无黄绢手,问斯人、清唱何人酢。
休草草,认题错。

贺新郎拼音版

qiǎn bǎ gōng huáng yuē
xì duān xiāng pǔ tuó yān lǐ, jīn shēn zhū luò
è lǜ huá qīng luó wà xiǎo, fēi xià xiáng yún xiān hè
duǒ duǒ sài fēng yāo xiān ruò
yǐ bèi sè xiāng liāo bìng sī, jǐn é ér jiǔ měi wú duō zhuó
kàn bù zú, pà cán què
rén jiān nán de shāng chūn yào
gèng zhī tóu liú yīng hū qǐ, shào nián kuáng zuò
liú qǔ yáo jiā huā xiāng bàn, xiū yǔ wàn hóng tóng luò
wèi kěn ràng là méi xiān zhe
yuè fǔ jīn wú huáng juàn shǒu, wèn sī rén qīng chàng hé rén cù
xiū cǎo cǎo, rèn tí cuò

青龙桥诗词网