最高楼

作者:刘克庄

最高楼原文及朗读

周郎后,直数到清真。
君莫是前身。
八音相应谐韶乐,一声未了落梁尘。
笑而今,轻郢客,重巴人。
只少个、绿珠横玉笛。
更少个、雪儿弹锦瑟。
欺贺晏,压黄秦。

最高楼拼音版

zhōu láng hòu, zhí shù dào qīng zhēn
jūn mò shì qián shēn
bā yīn xiāng yìng xié sháo lè, yī shēng wèi liǎo luò liáng chén
xiào ér jīn, qīng yǐng kè, zhòng bā rén
zhǐ shǎo gè lǜ zhū héng yù dí
gèng shǎo gè xuě ér dàn jǐn sè
qī hè yàn, yā huáng qín

青龙桥诗词网