水调歌头

作者:夏元鼎

水调歌头原文及朗读

神气精三药,举世没人知。
气随精化,镇常神逐气无归。
心地不明天巧,业识更缠地网,背却上天梯。
今古多豪杰,生死醉如泥。
树头珠,潭底日,显金机。
两般识破,性命更何疑。
活捉金精入木,炼就当初真一,方表丈夫儿。
信取玄中趣,端的世间稀。

水调歌头拼音版

shén qì jīng sān yào, jǔ shì méi rén zhī
qì suí jīng huà, zhèn cháng shén zhú qì wú guī
xīn dì bù míng tiān qiǎo, yè shí gèng chán dì wǎng, bèi què shàng tiān tī
jīn gǔ duō háo jié, shēng sǐ zuì rú ní
shù tóu zhū, tán dǐ rì, xiǎn jīn jī
liǎng bān shí pò, xìng mìng gèng hé yí
huó zhuō jīn jīng rù mù, liàn jiù dāng chū zhēn yī, fāng biǎo zhàng fū ér
xìn qǔ xuán zhōng qù, duān dì shì jiān xī

青龙桥诗词网