满江红

作者:李曾伯

满江红原文及朗读

推枕闻鸡,正怪得、干坤都白。
元是有、福星临照,至和熏出。
缘饰夜城疑不夜,弥漫色界成无色。
更词、巧欲夺天葩,尤殊特。
貂帽拥,寒何力。
羔酿举,情何极。
欠开樽细挹,梅花标格。
十万铁衣冰到骨,祈天只愿王师息。
想家童、日办剡中舟,溪头立。

满江红拼音版

tuī zhěn wén jī, zhèng guài de gàn kūn dōu bái
yuán shì yǒu fú xīng lín zhào, zhì hé xūn chū
yuán shì yè chéng yí bù yè, mí màn sè jiè chéng wú sè
gèng cí qiǎo yù duó tiān pā, yóu shū tè
diāo mào yōng, hán hé lì
gāo niàng jǔ, qíng hé jí
qiàn kāi zūn xì yì, méi huā biāo gé
shí wàn tiě yī bīng dào gǔ, qí tiān zhǐ yuàn wáng shī xī
xiǎng jiā tóng rì bàn shàn zhōng zhōu, xī tóu lì

青龙桥诗词网