洞仙歌

作者:苏轼

洞仙歌原文及朗读

冰肌玉骨,自清凉无汗。
水殿风来暗香满。
绣帘开、一点明月窥人,人未寝、枕钗横鬓乱。
起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉。
试问夜如何,夜已三更,金波淡、玉绳低转。
但屈指、西风几时来,又不道、流年暗中偷换。

洞仙歌拼音版

bīng jī yù gǔ, zì qīng liáng wú hàn
shuǐ diàn fēng lái àn xiāng mǎn
xiù lián kāi yì diǎn míng yuè kuī rén, rén wèi qǐn zhěn chāi héng bìn luàn
qǐ lái xié sù shǒu, tíng hù wú shēng, shí jiàn shū xīng dù hé hàn
shì wèn yè rú hé, yè yǐ sān gēng, jīn bō dàn yù shéng dī zhuǎn
dàn qū zhǐ xī fēng jǐ shí lái, yòu bù dào liú nián àn zhōng tōu huàn

青龙桥诗词网