水龙吟

作者:吴文英

水龙吟原文及朗读

艳阳不到青山,古阴冷翠成秋苑。
吴娃点黛,江妃拥髻,空遮断。
树密藏溪,草深迷市,峭云一片。
二十年旧梦,轻鸥素约,霜丝乱、朱颜变。
龙吻春霏玉溅。
煮银瓶、羊肠车转。
临泉照影,清寒沁骨,客尘都浣。
鸿渐重来,夜深华表,露零鹤怨。
把闲愁换与,楼前晚色,棹沧波远。

水龙吟拼音版

yàn yáng bú dào qīng shān, gǔ yīn lěng cuì chéng qiū yuàn
wú wá diǎn dài, jiāng fēi yōng jì, kōng zhē duàn
shù mì cáng xī, cǎo shēn mí shì, qiào yún yī piàn
èr shí nián jiù mèng, qīng ōu sù yuē, shuāng sī luàn zhū yán biàn
lóng wěn chūn fēi yù jiàn
zhǔ yín píng yáng cháng chē zhuǎn
lín quán zhào yǐng, qīng hán qìn gǔ, kè chén dōu huàn
hóng jiàn chóng lái, yè shēn huá biǎo, lù líng hè yuàn
bǎ xián chóu huàn yǔ, lóu qián wǎn sè, zhào cāng bō yuǎn

青龙桥诗词网