宴清都

作者:吴文英

宴清都原文及朗读

翠匝西门柳。
荆州昔,未来时正春瘦。
如今剩舞,西风旧色,胜东风秀。
黄粱露湿秋江,转万里、云樯蔽昼。
正虎落、马静晨嘶,连营夜沈刁斗。
含章换几桐阴,千官邃幄,韶凤还奏。
席前夜久,天低宴密,御香盈袖。

宴清都拼音版

cuì zā xī mén liǔ
jīng zhōu xī, wèi lái shí zhèng chūn shòu
rú jīn shèng wǔ, xī fēng jiù sè, shèng dōng fēng xiù
huáng liáng lù shī qiū jiāng, zhuǎn wàn lǐ yún qiáng bì zhòu
zhèng hǔ luò mǎ jìng chén sī, lián yíng yè shěn diāo dǒu
hán zhāng huàn jǐ tóng yīn, qiān guān suì wò, sháo fèng hái zòu
xí qián yè jiǔ, tiān dī yàn mì, yù xiāng yíng xiù

青龙桥诗词网