绛都春

作者:吴文英

绛都春原文及朗读

情黏舞线。
怅驻马灞桥,天寒人远。
旋翦露痕,移得春娇栽琼苑。
流莺常语烟中怨。
恨三月、飞花零乱。
艳阳归后,红藏翠掩,小坊幽院。
谁见。
新腔按彻,背灯暗、共倚屏葱茜。
绣被梦轻,金屋妆深沈香换。
梅花重洗春风面。

绛都春拼音版

qíng nián wǔ xiàn
chàng zhù mǎ bà qiáo, tiān hán rén yuǎn
xuán jiǎn lù hén, yí dé chūn jiāo zāi qióng yuàn
liú yīng cháng yǔ yān zhōng yuàn
hèn sān yuè fēi huā líng luàn
yàn yáng guī hòu, hóng cáng cuì yǎn, xiǎo fāng yōu yuàn
shuí jiàn
xīn qiāng àn chè, bèi dēng àn gòng yǐ píng cōng qiàn
xiù bèi mèng qīng, jīn wū zhuāng shēn shěn xiāng huàn
méi huā zhòng xǐ chūn fēng miàn

青龙桥诗词网