绛都春

作者:吴文英

绛都春原文及朗读

南楼坠燕。
又灯晕夜凉,疏帘空卷。
叶吹暮喧,花露晨秋光短。
当时明月娉婷伴。
怅客路、幽扃俱远。
雾鬟依约,除非照影,镜空不见。
别馆。
秋娘乍识,似人处、最在双波凝盼。
旧色旧香,闲雨闲云情终浅。
丹青谁画真真面。

绛都春拼音版

nán lóu zhuì yàn
yòu dēng yūn yè liáng, shū lián kōng juǎn
yè chuī mù xuān, huā lù chén qiū guāng duǎn
dāng shí míng yuè pīng tíng bàn
chàng kè lù yōu jiōng jù yuǎn
wù huán yī yuē, chú fēi zhào yǐng, jìng kōng bú jiàn
bié guǎn
qiū niáng zhà shí, shì rén chù zuì zài shuāng bō níng pàn
jiù sè jiù xiāng, xián yǔ xián yún qíng zhōng qiǎn
dān qīng shuí huà zhēn zhēn miàn

青龙桥诗词网