乐语

作者:王义山

乐语原文及朗读

金阙深深,正夏日初长禁柳青。
祥烟纷簇,红云一朵,飞度彤庭。
千妃随步处,觉熏风、微拂觚棱。
天颜喜,向东朝长乐,献九霞觥。
分明。
西王母,来从光碧驾飞。
为言今日,金仙新浴,共庆长生。
捧桃上寿,天一笑、赐宴蓬瀛。

乐语拼音版

jīn quē shēn shēn, zhèng xià rì chū zhǎng jìn liǔ qīng
xiáng yān fēn cù, hóng yún yī duǒ, fēi dù tóng tíng
qiān fēi suí bù chù, jué xūn fēng wēi fú gū léng
tiān yán xǐ, xiàng dōng cháo cháng lè, xiàn jiǔ xiá gōng
fēn míng
xī wáng mǔ, lái cóng guāng bì jià fēi
wèi yán jīn rì, jīn xiān xīn yù, gòng qìng cháng shēng
pěng táo shàng shòu, tiān yī xiào cì yàn péng yíng

青龙桥诗词网