蝶恋花

作者:刘云甫

蝶恋花原文及朗读

一点郎星光彻晓。
许大干坤,难着经纶手。
拂袖归来应自笑。
山翁偏爱林泉好。
庭下儿孙歌寿酒。
不献蟠桃,不数安期枣。
且喜今朝云出岫。
定知霖雨苍生早。

蝶恋花拼音版

yì diǎn láng xīng guāng chè xiǎo
xǔ dà gàn kūn, nán zhe jīng lún shǒu
fú xiù guī lái yīng zì xiào
shān wēng piān ài lín quán hǎo
tíng xià ér sūn gē shòu jiǔ
bù xiàn pán táo, bù shù ān qī zǎo
qiě xǐ jīn zhāo yún chū xiù
dìng zhī lín yǔ cāng shēng zǎo

青龙桥诗词网