沁园春

作者:姚勉

沁园春原文及朗读

鹤发鸦髫,欢捧霞觞,酌丹井泉。
庆湘山峰顶,飞来古佛,剑池洞里,活底神仙。
春雨悭时,千金斗粟,民仰使君为食天。
公知否,只活人阴德,合寿千年。
宝猊香喷沈烟。
环艳翠明红拥寿筵。
最一般奇特,凤雏新贵,斑衣绿绶,光彩相鲜。
帝命师臣,钦哉有子,飞诏看看又月边。
黄封酒,到明年今日,中使传宣。

沁园春拼音版

hè fà yā tiáo, huān pěng xiá shāng, zhuó dān jǐng quán
qìng xiāng shān fēng dǐng, fēi lái gǔ fó, jiàn chí dòng lǐ, huó dǐ shén xiān
chūn yǔ qiān shí, qiān jīn dòu sù, mín yǎng shǐ jūn wèi shí tiān
gōng zhī fǒu, zhǐ huó rén yīn dé, hé shòu qiān nián
bǎo ní xiāng pēn shěn yān
huán yàn cuì míng hóng yōng shòu yán
zuì yì bān qí tè, fèng chú xīn guì, bān yī lǜ shòu, guāng cǎi xiāng xiān
dì mìng shī chén, qīn zāi yǒu zi, fēi zhào kàn kàn yòu yuè biān
huáng fēng jiǔ, dào míng nián jīn rì, zhōng shǐ chuán xuān

青龙桥诗词网