摸鱼儿

作者:何梦桂

摸鱼儿原文及朗读

记年时、人人何处,长亭曾共尊酒。
酒阑归去行人远,折不尽长亭柳。
渐白首。
待把酒送君,恰又清明后。
青条似旧。
问江北江南,离愁如我,还更有人否。
留不住,强把蔬盘瀹韭。
行舟又报潮候。
风急岸花飞尽也,一曲啼红满袖。
春波皱。
青草外,人间此恨年年有。
留连握手。
叹人世相逢,百年欢笑,能得几回又。

摸鱼儿拼音版

jì nián shí rén rén hé chǔ, cháng tíng céng gòng zūn jiǔ
jiǔ lán guī qù xíng rén yuǎn, zhé bù jìn cháng tíng liǔ
jiàn bái shǒu
dài bǎ jiǔ sòng jūn, qià yòu qīng míng hòu
qīng tiáo shì jiù
wèn jiāng běi jiāng nán, lí chóu rú wǒ, hái gèng yǒu rén fǒu
liú bú zhù, qiáng bǎ shū pán yuè jiǔ
xíng zhōu yòu bào cháo hòu
fēng jí àn huā fēi jǐn yě, yī qǔ tí hóng mǎn xiù
chūn bō zhòu
qīng cǎo wài, rén jiān cǐ hèn nián nián yǒu
liú lián wò shǒu
tàn rén shì xiàng féng, bǎi nián huān xiào, néng dé jǐ huí yòu

青龙桥诗词网