八声甘州

作者:何梦桂

八声甘州原文及朗读

叹人生聊尔,便晨风、翼倦也回飞。
况自骑款段,欲追骐骥,千里安之。
种得玄芝瑶草,不染满头丝。
一醉梅花下,笑舞青衣。
说甚封侯万里,待朱门画战,大第崇墀。
人世何时□足,造物任隆施。

八声甘州拼音版

tàn rén shēng liáo ěr, biàn chén fēng yì juàn yě huí fēi
kuàng zì qí kuǎn duàn, yù zhuī qí jì, qiān lǐ ān zhī
zhǒng dé xuán zhī yáo cǎo, bù rǎn mǎn tóu sī
yī zuì méi huā xià, xiào wǔ qīng yī
shuō shén fēng hóu wàn lǐ, dài zhū mén huà zhàn, dà dì chóng chí
rén shì hé shí zú, zào wù rèn lóng shī

青龙桥诗词网