行香子

作者:刘辰翁

行香子原文及朗读

玉立风尘。
光动黄银。
便谈文、也到夜分。
无人烛下,壁上传神。
记老婆心,寒士语,道人身。
极意形容,下语难亲。
更万分、无一分真。
醉翁去后,往往愁人。
愿滴山泉,衔丘冢,化龙云。

行香子拼音版

yù lì fēng chén
guāng dòng huáng yín
biàn tán wén yě dào yè fēn
wú rén zhú xià, bì shàng chuán shén
jì lǎo pó xīn, hán shì yǔ, dào rén shēn
jí yì xíng róng, xià yǔ nán qīn
gèng wàn fēn wú yī fēn zhēn
zuì wēng qù hòu, wǎng wǎng chóu rén
yuàn dī shān quán, xián qiū zhǒng, huà lóng yún

青龙桥诗词网