千秋岁

作者:刘辰翁

千秋岁原文及朗读

新熟也,借问谁家早。
梅影里,蜂儿绕。
三更残月上,一夜霜天晓。
溪桥小,春风有意年年到。
当年青鸟去,落叶无人扫。
铜柱仄,瑶池老。
残钟长乐树,坠马咸阳道。
空回首,御街人卖南京枣。

千秋岁拼音版

xīn shú yě, jiè wèn shuí jiā zǎo
méi yǐng lǐ, fēng ér rào
sān gēng cán yuè shàng, yī yè shuāng tiān xiǎo
xī qiáo xiǎo, chūn fēng yǒu yì nián nián dào
dāng nián qīng niǎo qù, luò yè wú rén sǎo
tóng zhù zè, yáo chí lǎo
cán zhōng cháng lè shù, zhuì mǎ xián yáng dào
kōng huí shǒu, yù jiē rén mài nán jīng zǎo

青龙桥诗词网