木兰花慢

作者:周密

木兰花慢原文及朗读

疏钟敲暝色,正远树、绿。
看渡水僧归,投林鸟聚,烟冷秋屏。
孤云。
渐沈雁影,尚残箫、倦鼓别游人。
宫柳栖鸦未稳,露梢已挂疏星。
重城。
禁鼓催更。
罗袖怯、暮寒轻。
想绮疏空掩,鸾绡翳锦,鱼钥收银。
兰灯。

木兰花慢拼音版

shū zhōng qiāo míng sè, zhèng yuǎn shù lǜ
kàn dù shuǐ sēng guī, tóu lín niǎo jù, yān lěng qiū píng
gū yún
jiàn shěn yàn yǐng, shàng cán xiāo juàn gǔ bié yóu rén
gōng liǔ qī yā wèi wěn, lù shāo yǐ guà shū xīng
zhòng chéng
jìn gǔ cuī gèng
luó xiù qiè mù hán qīng
xiǎng qǐ shū kōng yǎn, luán xiāo yì jǐn, yú yào shōu yín
lán dēng

青龙桥诗词网