点绛唇

作者:刘埙

点绛唇原文及朗读

风卷游云,梨云梦冷人何处。
一溪烟雨。
遮断垂杨路。
恨入琴心,能写当时语。
愁无绪。
泪痕红蠹。
犹带香如故。

点绛唇拼音版

fēng juǎn yóu yún, lí yún mèng lěng rén hé chǔ
yī xī yān yǔ
zhē duàn chuí yáng lù
hèn rù qín xīn, néng xiě dāng shí yǔ
chóu wú xù
lèi hén hóng dù
yóu dài xiāng rú gù

青龙桥诗词网