江神子・江城子

作者:仇远

江神子・江城子原文及朗读

云阶步影夜凄凉。
采丹房。
宿芽黄。
万粟千萤,风露四阑香。
歌断小山枝上月,环佩冷,怯流光。
年时金屋罩琴床。
忆情郎。
淡梳妆。

江神子・江城子拼音版

yún jiē bù yǐng yè qī liáng
cǎi dān fáng
sù yá huáng
wàn sù qiān yíng, fēng lù sì lán xiāng
gē duàn xiǎo shān zhī shàng yuè, huán pèi lěng, qiè liú guāng
nián shí jīn wū zhào qín chuáng
yì qíng láng
dàn shū zhuāng

青龙桥诗词网