临江仙

作者:无名氏

临江仙原文及朗读

香雾菲微笼薄晓,帘栊爱日如春。
谪仙游戏到寰瀛。
金枝推独秀,宝籍着长生。
锦轴疏恩怡寿母,朱轮光映难兄。
会看家庆日增荣。
雁联鸳序立,彩戏衮衣新。

临江仙拼音版

xiāng wù fēi wēi lóng bó xiǎo, lián lóng ài rì rú chūn
zhé xiān yóu xì dào huán yíng
jīn zhī tuī dú xiù, bǎo jí zhe cháng shēng
jǐn zhóu shū ēn yí shòu mǔ, zhū lún guāng yìng nàn xiōng
huì kān jiā qìng rì zēng róng
yàn lián yuān xù lì, cǎi xì gǔn yī xīn

青龙桥诗词网