感皇恩

作者:无名氏

感皇恩原文及朗读

天水浴英姿,精神清彻。
偏向蕤宾奈炎热。
瑞飘飘,却是生贤吉日。
凌云志气,飘飘无敌。
头角轩昂,作霖在即。
谁识功名待时立,一朝腾踏,国赖维城力。
庆萱堂齐寿,延千亿。

感皇恩拼音版

tiān shuǐ yù yīng zī, jīng shén qīng chè
piān xiàng ruí bīn nài yán rè
ruì piāo piāo, què shì shēng xián jí rì
líng yún zhì qì, piāo piāo wú dí
tóu jiǎo xuān áng, zuò lín zài jí
shuí shí gōng míng dài shí lì, yī zhāo téng tà, guó lài wéi chéng lì
qìng xuān táng qí shòu, yán qiān yì

青龙桥诗词网