蝶恋花

作者:无名氏

蝶恋花原文及朗读

透户凉生初暑退。
正是尧,六叶方开砌。
昴宿腾辉来瑞世。
华堂清晓笙歌沸。
锦幕花生舞袂。
妙态殊姿,祝寿眉峰翠。
从此玉觞拼一醉。
功成名遂千秋岁。

蝶恋花拼音版

tòu hù liáng shēng chū shǔ tuì
zhèng shì yáo, liù yè fāng kāi qì
mǎo sù téng huī lái ruì shì
huá táng qīng xiǎo shēng gē fèi
jǐn mù huā shēng wǔ mèi
miào tài shū zī, zhù shòu méi fēng cuì
cóng cǐ yù shāng pīn yī zuì
gōng chéng míng suì qiān qiū suì

青龙桥诗词网