倾杯・倾杯乐

作者:柳永

倾杯・倾杯乐原文及朗读

鹜落霜洲,雁横烟渚,分明画出秋色。
暮雨乍歇。
小楫夜泊,宿苇村山驿。
何人月下临风处,起一声羌笛。
离愁万绪,闻岸草、切切蛩吟如织。
为忆。
芳容别后,水遥山远,何计凭鳞翼。
想绣阁深沈,争知憔悴损、天涯行客。
楚峡云归,高阳人散,寂寞狂踪迹。

倾杯・倾杯乐拼音版

wù luò shuāng zhōu, yàn héng yān zhǔ, fēn míng huà chū qiū sè
mù yǔ zhà xiē
xiǎo jí yè pō, sù wěi cūn shān yì
hé rén yuè xià lín fēng chù, qǐ yī shēng qiāng dí
lí chóu wàn xù, wén àn cǎo qiē qiē qióng yín rú zhī
wèi yì
fāng róng bié hòu, shuǐ yáo shān yuǎn, hé jì píng lín yì
xiǎng xiù gé shēn shěn, zhēng zhī qiáo cuì sǔn tiān yá xíng kè
chǔ xiá yún guī, gāo yáng rén sàn, jì mò kuáng zōng jī

青龙桥诗词网