蝶恋花

作者:黄裳

蝶恋花原文及朗读

人逐金乌忙到夜。
不见金乌,方见人闲暇。
天汉似来尊畔泻。
须知闲暇欢无价。
银色满身谁可画。
两腋风生,爽气马。
待入蟾宫偷造化。
娥已许仙方借。

蝶恋花拼音版

rén zhú jīn wū máng dào yè
bú jiàn jīn wū, fāng jiàn rén xián xiá
tiān hàn shì lái zūn pàn xiè
xū zhī xián xiá huān wú jià
yín sè mǎn shēn shuí kě huà
liǎng yè fēng shēng, shuǎng qì mǎ
dài rù chán gōng tōu zào huà
é yǐ xǔ xiān fāng jiè

青龙桥诗词网