鹧鸪天

作者:辛弃疾

鹧鸪天原文及朗读

泉上长吟我独清。
喜君来共雪争明。
已惊并水鸥无色,更怪行沙蟹有声。
添爽气,动雄情。
奇因六出忆陈平。
却嫌鸟雀投林去,触破当楼云母屏。

鹧鸪天拼音版

quán shàng cháng yín wǒ dú qīng
xǐ jūn lái gòng xuě zhēng míng
yǐ jīng bìng shuǐ ōu wú sè, gèng guài xíng shā xiè yǒu shēng
tiān shuǎng qì, dòng xióng qíng
qí yīn liù chū yì chén píng
què xián niǎo què tóu lín qù, chù pò dāng lóu yún mǔ píng

青龙桥诗词网