西江月

作者:晁端礼

西江月原文及朗读

去路湘桃破萼,归时乳燕巢梁。
不成一事又还乡。
也是经春游荡。
香炉重燃,罗衾再拂鸳鸯。
今宵应解话愁肠。
指点尘生绣帐。

西江月拼音版

qù lù xiāng táo pò è, guī shí rǔ yàn cháo liáng
bù chéng yī shì yòu huán xiāng
yě shì jīng chūn yóu dàng
xiāng lú zhòng rán, luó qīn zài fú yuān yāng
jīn xiāo yīng jiě huà chóu cháng
zhǐ diǎn chén shēng xiù zhàng

青龙桥诗词网