长相思

作者:秦观

长相思原文及朗读

铁瓮城高,蒜山渡阔,干云十二层楼。
开尊待月,掩箔披风,依然灯火扬州。
绮陌南头。
记歌名宛转,乡号温柔。
曲槛俯清流。
想花阴、谁系兰舟。
念凄绝秦弦,感深荆赋,相望几许凝愁。
勤勤裁尺素,奈双鱼、难渡瓜洲。
晓鉴堪羞。
潘鬓点、吴霜渐稠。
幸于飞、鸳鸯未老,不应同是悲秋。

长相思拼音版

tiě wèng chéng gāo, suàn shān dù kuò, gàn yún shí èr céng lóu
kāi zūn dài yuè, yǎn bó pī fēng, yī rán dēng huǒ yáng zhōu
qǐ mò nán tóu
jì gē míng wǎn zhuǎn, xiāng hào wēn róu
qū kǎn fǔ qīng liú
xiǎng huā yīn shuí xì lán zhōu
niàn qī jué qín xián, gǎn shēn jīng fù, xiāng wàng jǐ xǔ níng chóu
qín qín cái chǐ sù, nài shuāng yú nán dù guā zhōu
xiǎo jiàn kān xiū
pān bìn diǎn wú shuāng jiàn chóu
xìng yú fēi yuān yāng wèi lǎo, bù yīng tóng shì bēi qiū

青龙桥诗词网