武陵春

作者:李光

武陵春原文及朗读

漠漠春阴人似雾,那用绣帘垂。
不道持杯是阿谁。
须拚倒金。
人世浑知天上月,离合比盈亏。

武陵春拼音版

mò mò chūn yīn rén shì wù, nà yòng xiù lián chuí
bù dào chí bēi shì ā shuí
xū pàn dào jīn
rén shì hún zhī tiān shàng yuè, lí hé bǐ yíng kuī

青龙桥诗词网