渔家傲

作者:欧阳修

渔家傲原文及朗读

十月轻寒生晚暮。
霜华暗卷楼南树。
十二阑干堪倚处。
聊一顾。
乱山衰草还家路。
悔别情怀多感慕。
胡笳不管离心苦。
犹喜清宵长数鼓。
双绣户。
梦魂尽远还须去。

渔家傲拼音版

shí yuè qīng hán shēng wǎn mù
shuāng huá àn juǎn lóu nán shù
shí èr lán gān kān yǐ chù
liáo yī gù
luàn shān shuāi cǎo huán jiā lù
huǐ bié qíng huái duō gǎn mù
hú jiā bù guǎn lí xīn kǔ
yóu xǐ qīng xiāo zhǎng shù gǔ
shuāng xiù hù
mèng hún jǐn yuǎn hái xū qù

青龙桥诗词网