水调歌头

作者:吕渭老

水调歌头原文及朗读

江湖堪极目,非雾亦非烟。
故人相见,纵横高义薄云天。
已具萸尊茗话,怅望云中江树,不见子猷船。
日色隐林表,十里认帆竿。
百年间,无个事,且安闲。
功名两字,茫然都坠有无间。
且尽身前一醉,休问古来今往,及取菊花残。
仙事占无据,竹帛笑刘安。

水调歌头拼音版

jiāng hú kān jí mù, fēi wù yì fēi yān
gù rén xiāng jiàn, zòng héng gāo yì bó yún tiān
yǐ jù yú zūn míng huà, chàng wàng yún zhōng jiāng shù, bú jiàn zi yóu chuán
rì sè yǐn lín biǎo, shí lǐ rèn fān gān
bǎi nián jiān, wú gè shì, qiě ān xián
gōng míng liǎng zì, máng rán dōu zhuì yǒu wú jiàn
qiě jǐn shēn qián yī zuì, xiū wèn gǔ lái jīn wǎng, jí qǔ jú huā cán
xiān shì zhàn wú jù, zhú bó xiào liú ān

青龙桥诗词网