十六贤

作者:曹勋

十六贤原文及朗读

拱皇图,御宝历,上圣垂衣。
旰食亲万机。
海宇熙熙。
登寿域,瑞霞彩云常捧日。
花阴麦垅四民齐。
宫卫仗肃,阆苑瑶池。
台殿倚晴晖。
当盛际。
风俗美。
寻胜事。
人物总游嬉。
太平何处,知不摇征旗摇酒旗。
四方感格臻上瑞。
官家闲暇宴芳菲。

十六贤拼音版

gǒng huáng tú, yù bǎo lì, shàng shèng chuí yī
gàn shí qīn wàn jī
hǎi yǔ xī xī
dēng shòu yù, ruì xiá cǎi yún cháng pěng rì
huā yīn mài lǒng sì mín qí
gōng wèi zhàng sù, làng yuàn yáo chí
tái diàn yǐ qíng huī
dāng shèng jì
fēng sú měi
xún shèng shì
rén wù zǒng yóu xī
tài píng hé chǔ, zhī bù yáo zhēng qí yáo jiǔ qí
sì fāng gǎn gé zhēn shàng ruì
guān jiā xián xiá yàn fāng fēi

青龙桥诗词网