舞杨花

作者:康与之

舞杨花原文及朗读

牡丹半坼初经雨,雕槛翠幕朝阳。
娇困倚动风,羞谢了群芳。
洗烟凝露向清晓,步瑶台、月底霓裳。
轻笑淡拂宫黄。
浅拟飞燕新妆。
杨柳啼鸦昼永,正秋千庭馆,风絮池塘。
三十六宫,簪艳粉浓香。
慈宁玉殿庆清赏,占东君、谁比花王。

舞杨花拼音版

mǔ dān bàn chè chū jīng yǔ, diāo kǎn cuì mù zhāo yáng
jiāo kùn yǐ dòng fēng, xiū xiè le qún fāng
xǐ yān níng lù xiàng qīng xiǎo, bù yáo tái yuè dǐ ní cháng
qīng xiào dàn fú gōng huáng
qiǎn nǐ fēi yàn xīn zhuāng
yáng liǔ tí yā zhòu yǒng, zhèng qiū qiān tíng guǎn, fēng xù chí táng
sān shí liù gōng, zān yàn fěn nóng xiāng
cí níng yù diàn qìng qīng shǎng, zhàn dōng jūn shuí bǐ huā wáng

青龙桥诗词网