念奴娇

作者:韩元吉

念奴娇原文及朗读

去年秋半,正都门结束,相将离别。
潋潋双溪新雁过,重见当时明月。
步转高楼,凄凉看镜,绿鬓纷成雪。
晚晴烟树,傍人飞下洪叶。
还记江浦潮生,云涛天际,涌金波一色。
千里相望浑似梦,极目空山围碧。
醉拍朱阑,满簪丹桂,细与娥说。
倚风孤啸,恍然身在瑶阙。

念奴娇拼音版

qù nián qiū bàn, zhèng dōu mén jié shù, xiāng jiāng lí bié
liàn liàn shuāng xī xīn yàn guò, zhòng jiàn dāng shí míng yuè
bù zhuǎn gāo lóu, qī liáng kàn jìng, lǜ bìn fēn chéng xuě
wǎn qíng yān shù, bàng rén fēi xià hóng yè
hái jì jiāng pǔ cháo shēng, yún tāo tiān jì, yǒng jīn bō yī sè
qiān lǐ xiāng wàng hún sì mèng, jí mù kōng shān wéi bì
zuì pāi zhū lán, mǎn zān dān guì, xì yǔ é shuō
yǐ fēng gū xiào, huǎng rán shēn zài yáo quē

青龙桥诗词网