更漏子

作者:杜安世

更漏子原文及朗读

镂金环,连玉珥。
颗颗蚌蛤相缀。
偎粉面,映莲腮。
露浓花正开。
冷光凝,员影重。
几度偷期摇动。
山枕上,恐人知。
摘嫌纤手迟。

更漏子拼音版

lòu jīn huán, lián yù ěr
kē kē bàng há xiāng zhuì
wēi fěn miàn, yìng lián sāi
lù nóng huā zhèng kāi
lěng guāng níng, yuán yǐng zhòng
jǐ dù tōu qī yáo dòng
shān zhěn shàng, kǒng rén zhī
zhāi xián qiàn shǒu chí

青龙桥诗词网