望江南・忆江南

作者:陈朴

望江南・忆江南原文及朗读

内外遍,八转始还元。
地带长垂生坎户,周行胎息贯天门。
太始道方存。
纯一体,黑赤气常喷。

望江南・忆江南拼音版

nèi wài biàn, bā zhuǎn shǐ hái yuán
dì dài zhǎng chuí shēng kǎn hù, zhōu xíng tāi xī guàn tiān mén
tài shǐ dào fāng cún
chún yī tǐ, hēi chì qì cháng pēn

青龙桥诗词网