小雅

小雅全文及简介

宛彼鸣鸠,翰飞戾天。我心忧伤,念昔先人。明发不寐,有怀二人。
人之齐圣,饮酒温克。彼昏不知,一醉日富。各敬尔仪,天命不又。
中原有菽,庶民采之。螟蛉有子,蜾蠃负之。教诲尔子,式谷似之。
题彼脊令,载飞载鸣。我日斯迈,而月斯征。夙兴夜寐,毋忝尔所生。
交交桑扈,率场啄粟。哀我填寡,宜岸宜狱。握粟出卜,自何能谷?
温温恭人,如集于木。惴惴小心,如临于谷。战战兢兢,如履薄冰。

小雅拼音版

wǎn bǐ míng jiū, hàn fēi lì tiān
wǒ xīn yōu shāng, niàn xī xiān rén
míng fā bù mèi, yǒu huái èr rén
rén zhī qí shèng, yǐn jiǔ wēn kè
bǐ hūn bù zhī, yī zuì rì fù
gè jìng ěr yí, tiān mìng bù yòu
zhōng yuán yǒu shū, shù mín cǎi zhī
míng líng yǒu zi, guǒ luǒ fù zhī
jiào huì ěr zi, shì gǔ shì zhī
tí bǐ jí líng, zài fēi zài míng
wǒ rì sī mài, ér yuè sī zhēng
sù xīng yè mèi, wú tiǎn ěr suǒ shēng
jiāo jiāo sāng hù, lǜ chǎng zhuó sù
āi wǒ tián guǎ, yí àn yí yù
wò sù chū bo, zì hé néng gǔ? wēn wēn gōng rén, rú jí yú mù
zhuì zhuì xiǎo xīn, rú lín yú gǔ
zhàn zhàn jīng jīng, rú lǚ bó bīng

青龙桥诗词网