小雅

小雅全文及简介

悠悠昊天,曰父母且。无罪无辜,乱如此幠。昊天已威,予慎无罪。昊天大幠,予慎无辜。
乱之初生,僭始既涵。乱之又生,君子信谗。君子如怒,乱庶遄沮。君子如祉,乱庶遄已。
君子屡盟,乱是用长。君子信盗,乱是用暴。盗言孔甘,乱是用餤。匪其止共,维王之邛。
奕奕寝庙,君子作之。秩秩大猷,圣人莫之。他人有心,予忖度之。跃跃毚兔,遇犬获之。
荏染柔木,君子树之。往来行言,心焉数之。蛇蛇硕言,出自口矣。巧言如簧,颜之厚矣。
彼何人斯?居河之麋。无拳无勇,职为乱阶。既微且尰,尔勇伊何?为犹将多,尔居徒几何?

小雅拼音版

yōu yōu hào tiān, yuē fù mǔ qiě
wú zuì wú gū, luàn rú cǐ hū
hào tiān yǐ wēi, yǔ shèn wú zuì
hào tiān dà hū, yǔ shèn wú gū
luàn zhī chū shēng, jiàn shǐ jì hán
luàn zhī yòu shēng, jūn zǐ xìn chán
jūn zǐ rú nù, luàn shù chuán jǔ
jūn zǐ rú zhǐ, luàn shù chuán yǐ
jūn zǐ lǚ méng, luàn shì yòng zhǎng
jūn zǐ xìn dào, luàn shì yòng bào
dào yán kǒng gān, luàn shì yòng tán
fěi qí zhǐ gòng, wéi wáng zhī qióng
yì yì qǐn miào, jūn zǐ zuò zhī
zhì zhì dà yóu, shèng rén mò zhī
tā rén yǒu xīn, yǔ cǔn duó zhī
yuè yuè chán tù, yù quǎn huò zhī
rěn rǎn róu mù, jūn zǐ shù zhī
wǎng lái xíng yán, xīn yān shù zhī
shé shé shuò yán, chū zì kǒu yǐ
qiǎo yán rú huáng, yán zhī hòu yǐ
bǐ hé rén sī? jū hé zhī mí
wú quán wú yǒng, zhí wèi luàn jiē
jì wēi qiě zhǒng, ěr yǒng yī hé? wèi yóu jiāng duō, ěr jū tú jǐ hé?

青龙桥诗词网