大雅

大雅全文及简介

明明在下,赫赫在上。天难忱斯,不易维王。天位殷适,使不挟四方。
挚仲氏任,自彼殷商,来嫁于周,曰嫔于京。乃及王季,维德之行。
大任有身,生此文王。维此文王,小心翼翼。昭事上帝,聿怀多福。厥德不回,以受方国。
天监在下,有命既集。文王初载,天作之合。在洽之阳,在渭之涘。
文王嘉止,大邦有子。大邦有子,伣天之妹。文定厥祥,亲迎于渭。造舟为梁,不显其光。
有命自天,命此文王。于周于京,缵女维莘。长子维行,笃生武王。保右命尔,燮伐大商。
殷商之旅,其会如林。矢于牧野,维予侯兴。上帝临女,无二尔心。
牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭。维师尚父,时维鹰扬。凉彼武王,四伐大商,会朝清明。

大雅拼音版

míng míng zài xià, hè hè zài shàng
tiān nán chén sī, bù yì wéi wáng
tiān wèi yīn shì, shǐ bù xié sì fāng
zhì zhòng shì rèn, zì bǐ yīn shāng, lái jià yú zhōu, yuē pín yú jīng
nǎi jí wáng jì, wéi dé zhī xíng
dà rèn yǒu shēn, shēng cǐ wén wáng
wéi cǐ wén wáng, xiǎo xīn yì yì
zhāo shì shàng dì, yù huái duō fú
jué dé bù huí, yǐ shòu fāng guó
tiān jiàn zài xià, yǒu mìng jì jí
wén wáng chū zài, tiān zuò zhī hé
zài qià zhī yáng, zài wèi zhī sì
wén wáng jiā zhǐ, dà bāng yǒu zi
dà bāng yǒu zi, xiàn tiān zhī mèi
wén dìng jué xiáng, qīn yíng yú wèi
zào zhōu wèi liáng, bù xiǎn qí guāng
yǒu mìng zì tiān, mìng cǐ wén wáng
yú zhōu yú jīng, zuǎn nǚ wéi shēn
zhǎng zǐ wéi xíng, dǔ shēng wǔ wáng
bǎo yòu mìng ěr, xiè fá dà shāng
yīn shāng zhī lǚ, qí huì rú lín
shǐ yú mù yě, wéi yǔ hóu xìng
shàng dì lín nǚ, wú èr ěr xīn
mù yě yáng yáng, tán chē huáng huáng, sì yuán bāng bāng
wéi shī shàng fù, shí wéi yīng yáng
liáng bǐ wǔ wáng, sì fá dà shāng, huì cháo qīng míng

青龙桥诗词网