大雅

大雅全文及简介

旻天疾威,天笃降丧。瘨我饥馑,民卒流亡。我居圉卒荒。
天降罪罟,蟊贼内讧。昏椓靡共,溃溃回遹,实靖夷我邦。
皋皋訿訿,曾不知其玷。兢兢业业,孔填不宁,我位孔贬。
如彼岁旱,草不溃茂,如彼栖苴。我相此邦,无不溃止。
维昔之富不如时,维今之疚不如兹。彼疏斯粺,胡不自替?职兄斯引。
池之竭矣,不云自频。泉之竭矣,不云自中。溥斯害矣,职兄斯弘,不灾我躬。
昔先王受命,有如召公,日辟国百里,今也日蹙国百里。于乎哀哉!维今之人,不尚有旧!

大雅拼音版

mín tiān jí wēi, tiān dǔ jiàng sàng
diān wǒ jī jǐn, mín zú liú wáng
wǒ jū yǔ zú huāng
tiān jiàng zuì gǔ, máo zéi nèi hòng
hūn zhuó mí gòng, kuì kuì huí yù, shí jìng yí wǒ bāng
gāo gāo zǐ zǐ, céng bù zhī qí diàn
jīng jīng yè yè, kǒng tián bù níng, wǒ wèi kǒng biǎn
rú bǐ suì hàn, cǎo bù kuì mào, rú bǐ qī jū
wǒ xiāng cǐ bāng, wú bù kuì zhǐ
wéi xī zhī fù bù rú shí, wéi jīn zhī jiù bù rú zī
bǐ shū sī bài, hú bù zì tì? zhí xiōng sī yǐn
chí zhī jié yǐ, bù yún zì pín
quán zhī jié yǐ, bù yún zì zhōng
pǔ sī hài yǐ, zhí xiōng sī hóng, bù zāi wǒ gōng
xī xiān wáng shòu mìng, yǒu rú zhào gōng, rì pì guó bǎi lǐ, jīn yě rì cù guó bǎi lǐ
yú hū āi zāi! wéi jīn zhī rén, bù shàng yǒu jiù!

青龙桥诗词网