周颂

周颂全文及简介

载见辟王,曰求厥章。龙旗阳阳,和铃央央。鞗革有鸧,休有烈光。率见昭考,以孝以享。
以介眉寿,永言保之,思皇多祜。烈文辟公,绥以多福,俾缉熙于纯嘏。

周颂拼音版

zài jiàn pì wáng, yuē qiú jué zhāng
lóng qí yáng yáng, hé líng yāng yāng
tiáo gé yǒu cāng, xiū yǒu liè guāng
lǜ jiàn zhāo kǎo, yǐ xiào yǐ xiǎng
yǐ jiè méi shòu, yǒng yán bǎo zhī, sī huáng duō hù
liè wén pì gōng, suí yǐ duō fú, bǐ jī xī yú chún gǔ

青龙桥诗词网