周颂

周颂全文及简介

访予落止,率时昭考。于乎悠哉,朕未有艾。将予就之,继犹判涣。
维予小子,未堪家多难。绍庭上下,陟降厥家。休矣皇考,以保明其身。

周颂拼音版

fǎng yǔ luò zhǐ, lǜ shí zhāo kǎo
yú hū yōu zāi, zhèn wèi yǒu ài
jiāng yǔ jiù zhī, jì yóu pàn huàn
wéi yǔ xiǎo zi, wèi kān jiā duō nàn
shào tíng shàng xià, zhì jiàng jué jiā
xiū yǐ huáng kǎo, yǐ bǎo míng qí shēn

青龙桥诗词网