鲁颂

鲁颂全文及简介

猗与那与!置我鼗鼓。奏鼓简简,衎我烈祖。汤孙奏假,绥我思成。
鼗鼓渊渊,嘒嘒管声。既和且平,依我磬声。于赫汤孙!穆穆厥声。
庸鼓有斁,万舞有奕。我有嘉客,亦不夷怿。自古在昔,先民有作。
温恭朝夕,执事有恪,顾予烝尝,汤孙之将。

鲁颂拼音版

yī yǔ nà yǔ! zhì wǒ táo gǔ
zòu gǔ jiǎn jiǎn, kàn wǒ liè zǔ
tāng sūn zòu jiǎ, suí wǒ sī chéng
táo gǔ yuān yuān, huì huì guǎn shēng
jì hé qiě píng, yī wǒ qìng shēng
yú hè tāng sūn! mù mù jué shēng
yōng gǔ yǒu yì, wàn wǔ yǒu yì
wǒ yǒu jiā kè, yì bù yí yì
zì gǔ zài xī, xiān mín yǒu zuò
wēn gōng zhāo xī, zhí shì yǒu kè, gù yǔ zhēng cháng, tāng sūn zhī jiāng

青龙桥诗词网