国风

国风全文及简介

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。
从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。
爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。
死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。
于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。

国风拼音版

jī gǔ qí tāng, yǒng yuè yòng bīng
tǔ guó chéng cáo, wǒ dú nán xíng
cóng sūn zi zhòng, píng chén yǔ sòng
bù wǒ yǐ guī, yōu xīn yǒu chōng
yuán jū yuán chù? yuán sàng qí mǎ? yú yǐ qiú zhī? yú lín zhī xià
sǐ shēng qì kuò, yǔ zi chéng shuō
zhí zi zhī shǒu, yǔ zi xié lǎo
yú jiē kuò xī, bù wǒ huó xī
yú jiē xún xī, bù wǒ xìn xī

青龙桥诗词网